Opgave lijst talstelling

Voor de ambtswisseling deze zomer is de kerkenraad op zoek naar broeders en/of zusters die u geschikt acht voor het ambt van ouderling en/of diaken voor de volgende functies: Cluster diaken (1 vacatures), Beleidsdiaken (2 vacatures), Cluster Ouderling (5 vacatures), Raad van Oudsten (1 vacature)

Voor de opgave van de namen hebben wij het volgende verzoek. Wilt u de naam opschrijven zoals deze in de kerkgids staat vermeld en wilt u uw voorkeur onderbouwen met een korte motivatie? U kunt uw voorkeur voor een ambt aangeven door deze aan te vinken in onderstaand formulier. Het is mogelijk om iemand voor meerdere ambten voor te dragen. Graag opgeven voor 27 februari.

Wat betekenen de verschillende ambten? Scrol naar beneden voor meer uitleg per ambt.

Wat zijn in het kort de verschillen tussen de ambten …

Clusterambtsdragers – diaken/ouderling
Clusterdiakenen en -ouderlingen zijn actief in de clusters (met elk 2 of 3 kringen) en daardoor direct gericht op het werk in de gemeente. Zij zijn ambtsdragers die door een luisterend oor en de liefde van God gemeenteleden kunnen stimuleren in hun geloof en relatie met God en hun relatie met de medemens. Zij (10 diakenen en 10 ouderlingen) stimuleren en helpen de kringen met het in praktijk brengen van respectievelijk basisdiaconaat en basispastoraat.

… basisdiaconaat is actief op elkaar betrokken zijn, open staan voor elkaar, onze huizen voor elkaar openstellen, een luisterend oor bieden en bereid zijn om voor elkaar de handen uit de mouwen te steken waardoor samen binding wordt gestimuleerd.

… basispastoraat is bereid zijn om elkaar te bemoedigen, te troosten en aan te spreken, onze harten voor elkaar open te stellen, bereid zijn om samen op weg te zijn en samen te zoeken naar de weg die God met ons wil gaan met gevouwen handen.

De clusterambtsdragers zijn zoveel mogelijk vrijgesteld van commissiewerk en extra taken binnen kerk en kerkverband. De vergaderingen zijn zoveel mogelijk gericht op respectievelijk diaconaat (voor de diakenen de diaconievergaderingen) en pastoraat (voor de ouderlingen de wijkraden Oost/West en de pastorale raad).

 

Beleidsambtsdragers – diaken/ouderling
Ambtsdragers in het Diaconaal Team (DT, 4 of 5 diakenen) en de Raad van Oudsten (RvO, 4 of 5 ouderlingen) proberen in kaart te brengen welke diaconale en pastorale thema’s er binnen onze gemeente spelen. Om vervolgens door dit inzicht de gemeente en de ambtsdragers te kunnen toerusten op de eigen werkterreinen, respectievelijk diaconaat en pastoraat.
Deze ambtsdragers zijn dus niet direct met individuele gezinnen of kringen bezig, maar richten zich op de hele gemeente. Voor hen is het belangrijk te weten welke diaconale en pastorale zaken er binnen de gemeente (kunnen) spelen, waar de kennis zit en hoe die georganiseerd kan worden. Zij zetten beleidslijnen uit op de verschillende werkvelden. Zicht hebben op wat in een gemeente speelt (kan spelen) en organisatorische kwaliteiten zijn gewenste competenties voor beleidsambtsdragers.

… de beleidsdiakenen in het Diaconaal Team (DT) hebben nog specifieke organisatorische taken rond de kringen zoals het indelen van nieuwe leden en het aansturen van cluster-overleggen (van de diakenen en ouderlingen met de kringen en kringvertegenwoordigers) over het reilen en zeilen binnen de kringen. De taken van de beleidsdiakenen worden binnen het DT onderling verdeeld.

… beleidsouderlingen in de Raad van Oudsten (RvO) zijn primair verantwoordelijk voor het algemeen beleid en bestuur over de gemeente, zoals dat via diverse taakgroepen verder gestructureerd is. Hieronder vallen eredienst & liturgie, communicatie & multimedia, jeugdbeleid, missionaire gemeente en gebouwen & financiën. De RvO is verantwoordelijk voor het functioneren van de predikant(en) en kerkelijk werkers (welbevinden, toerusting, praktische afspraken). De taken van de beleidsouderlingen worden binnen de RvO onderling verdeeld.